Postępowanie spadkowe- co to takiego?

spadek

Spis treści

Proces dziedziczenia odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego lub na mocy pozostawionego testamentu. Spadek zawsze nabywa się wraz z chwilą złożenia oświadczenia w przedmiocie nabycia spadku lub po upływie pół roku, kiedy osoba dowiedziała się o tytule swojego powołania do spadku. Postępowanie spadkowe jest procesem dwuetapowym i dzieli się na stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku. Stwierdzenie nabycia spadku określa, kto jest spadkobiercą i w jakich procentach dziedziczą nieruchomość. Dział spadku będzie wyznaczał, jakie przedmioty po zmarłym wchodzą w krąg dziedziczenia.

Kto zajmuje się postępowaniem spadkowym?- kodeks postępowania cywilnego

Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego. Przepisy wstępne

Art. 627. Sprawy spadkowe

Postępowanie spadkowe należy do zakresu działalności sądów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 628. Właściwość miejscowa sądu w sprawach spadkowych

Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Postępowanie spadkowe- krok po kroku

Krok 1- złożenie jednego z trzech oświadczeń:

  • Przyjęcie spadku wprost – spadkobierca przyjmuje wszelkie prawa, obowiązki i zobowiązania, które wchodzą w skład spadku.
  • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – spadkobierca odpowiada też za długi spadkodawcy, ale tylko do wysokości wówczas co do zasady odpowiadasz za długi spadkowe tylko do wysokości wartości masy spadkowej.
  • Odrzucenie spadku – spadkobierca, który odrzucił spadek, jest wyłączony z dziedziczenia.

Krok 2- stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każda osoba, która uważa się za spadkobiercę lub posiada prawny interes w prawidłowym wskazaniu spadkobierców. Mowa tu w szczególności o wierzycielach spadkodawcy.

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Prawo do złożenia nie ulega przedawnieniu ani nie wygasa, czyli nie ma żadnych ograniczeń czasowych. Stwierdzenie nabycia spadku nie można nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy lub jeśli wszyscy spadkobiercy złożyli swoje oświadczenia.

Krok 3- podział masy spadkowej:

Podział masy spadkowej to kolejny krok po sądowym stwierdzeniu nabycia spadku lub uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia. Masa spadkowa przed podziałem jest współwłasnością wszystkich spadkobierców. Dział spadku to podział całej masy spadkowej na poszczególnych spadkobierców. Chodzi o to aby każdy mógł samodzielnie dysponować swoją częścią spadku.

Podział masy spadkowej

Można to zrobić poprzez umowę zawartą między wszystkimi spadkobiercami. Jeżeli mamy do czynienia z nieruchomością musi zostać sporządzony akt notarialny. Taki rodzaj umowy może zostać zawarty tylko i wyłącznie, jeśli wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału. Przez złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. Taki wniosek może złożyć każdy ze spadkobierców.

Wymagane dokumenty

  • Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia
  • Spis inwentarza albo wykaz majątku, który ma być przedmiotem działu
  • Informacje o testamentach spadkodawcy
  • Wydruk z księgi wieczystej, jeżeli podzielona ma zostać nieruchomość

Sprawdź więcej na https://transakcja24h.pl/skup-udzialow-w-nieruchomosci/

Powiązane artykuły