Jakie elementy zawiera strategia podatkowa?

strategia podatkowa

Spis treści

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła nowy obowiązek sprawozdawczy, jakim jest informacja o realizowanej strategii podatkowej. Nie dotyczy on jednak wszystkich przedsiębiorstw, lecz konieczność sporządzenia takiego dokumentu rodzi wiele pytań wśród podatników. Jakie elementy powinna zawierać strategia podatkowa? Podpowiadamy.

Czym jest strategia podatkowa?

Od 1 stycznia 2021 roku na wybranych podatników został nałożony obowiązek podawania do wiadomości publicznej informacji o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek ten dotyczy grup kapitałowych bez względu na wysokość osiąganych dochodów, a także przedsiębiorstw, których roczny obrót przekroczył 50 milionów euro. 

Obecnie nie istnieje prawna definicja pojęcia, jakim jest strategia podatkowa. Autorzy Wytycznych Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego wskazują jednak, że strategia podatkowa powinna jednoznacznie wskazywać, jaka jest wizja i misja podatkowa konkretnego przedsiębiorstwa, a także jakie są jego długoterminowe cele. Ponadto musi być ona zawsze aktualna i dopasowana do zmian, które zachodzą w organizacji. Powinna też informować o tym, że przedsiębiorstwo poważnie traktuje kwestie podatkowe.

Jakie zagadnienia należy uwzględnić w strategii podatkowej?

Ze względu na to, że celem strategii podatkowej jest zapewnienie konkretnej firmie zgodności podatkowej, w dokumencie takim powinny znaleźć się informacje dotyczące ryzyka podatkowego, poziomu zaangażowania kadry zarządzającej w proces planowania podatkowego. Ponadto w dokumencie tym należy uwzględnić zagadnienia takie jak raportowanie, składanie deklaracji czy płatność zobowiązań podatkowych.

Elementy strategii podatkowej

Elementy, które powinny znaleźć się w publikowanej przez przedsiębiorstwo strategii podatkowej, są opisane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zagadnienie to precyzuje art. 27c us. 2. Zgodnie z nim w strategii należy zawrzeć wszelkie procesy i procedury, które dotyczą zarządzania i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. 

W strategii podatkowej należy umieścić informacje dotyczące procedur z zakresu kontroli i obiegu dokumentów, prawidłowości składania deklaracji podatkowych oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ważne elementy strategii podatkowej to również procedury VAT, ryzyko odpowiedzialności z KKS czy procedury WHT lub CRBR.

W dokumencie tym należy umieścić również informacje o formie współpracy z organami skarbowymi, realizowanych transakcjach między podatnikiem a podmiotami powiązanymi czy liczbie zapytań o interpretacje przepisów podatkowych. Szczegółowe wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego znajdują się na stronach rządowych.

Powiązane artykuły